top of page

Tietosuoja ja rekisteriseloste

Tämä on Digiantenni Toni Koskinen Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 24.5.2018. Viimeisin muutos 20.6.2018.

 

1. Rekisterinpitäjä

Digiantenni Toni Koskinen Oy

Ryttylänmäentie 9

33980 Pirkkala

digiantenni@gmail.com

p. 0500 889 039

y-tunnus 2573549-2

 

 2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Sari Hintikka

sari.digiantenni@gmail.com

p. 050 401 2287

 

3. Rekisterin nimi

Yrityksen asiakasrekisteri ja työntekijärekisteri.

 

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on:

- rekisterinpitäjän oikeutettu etu (esim. asiakassuhde ja työsuhde).

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakkaiden laskutus ja henkilökunnalle palkanmaksu.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite, verkkolaskuoperaattori ja verkkolaskuosoite), tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Työntekijärekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, syntymäaika, henkilötunnus, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite, pankkitilin numero,) kieli, työsuhteen tiedot, palkkatiedot, verokortti ja veronumero.

Säilytämme henkilötietoja lain mukaan sähköpostiarkistossa seitsemän vuoden ajan ja kirjanpitoaineistossa seitsemän vuoden ajan.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sopimuksista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Käytämme www.digiantenni.com sivustossa Google Analytics kävijäseurantaa. Kerättävästä datasta ei voida yksilöidä tietoja yksittäiseen käyttäjään tai henkilöön. Kerätyn tiedon avulla varmistamme palvelun toimivuuden ja jatkuvan palvelukehityksen. Google Analytics lisätietoja: https://analytics.google.com/analytics/web/

Lisäksi verkkosivuilla on kolmansien osapuolten komponentteja esimerkiksi sosiaalisen median yhteisöpalveluihin, kuten Facebookiin ja YouTubeen, liittyen. Sivustoilla olevat kolmannen osapuolen ylläpitämät liitännäiset latautuvat palveluiden omilta palvelimilta. Digiantennin sivusto eivät lähetä asiakkaiden tietoja sosiaalisten laajennusten kautta.

Digiantennin sivustoilla oleviin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin tai kolmannen osapuolen välittämiin sovelluksiin sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen omia käyttö- ja muita ehtoja.

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

 

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

 
8. Rekisterin suojauksen periaatteet

 

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

 

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Screenshot 2021-04-14 at 18.48.44.png

DATKO on lyhenne DigiAntenni Toni Koskinen Oy:stä. 

Vain yrityksen nimi lyheni maaliskuun 2021 lopussa. Y-tunnus, sopimukset ja palvelut säilyvät ennallaan. Nimenmuutoksen myötä päivitimme myös sähköpostiosoitteemme ja kotisivumme, uusi sivusto löytyy osoitteesta www.datko.fi

bottom of page